بله، شما می توانید از همه نسخه های نمایشی صفحه اصلی در یک وب سایت واحد استفاده کنید.